رویداد های علمی

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌کند:

کرسی ترویجی با موضوع تقریری منشأگرا از معیار حاکم در تشخیص نقض حقوق عامه

کرسی‌ نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع « تقریری منشأگرا از معیار حاکم در تشخیص نقض حقوق عامه » به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود.

کاربرگ درخواست حمایت از پایان نامه

به منظور هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی و حوزوی در راستای تبیین مبانی، مطالعه‌ی تطبیقی و حل مسائل و تحلیل رویه‌های شورای نگهبان و تأمین نیازهای پژوهشی این دستگاه از یک‌سو و همچنین ترغیب پژوهشگران حوزه‌های گوناگون حقوقی جهت پژوهش در حوزه‌ی شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی (ارشد و دکتری) حمایت‌های مادی و معنوی می‌نماید.

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌کند:

کرسی ترویجی با موضوع نگاه انسانی شرع و قانون اساسی به حقوق بانوان

کرسی‌ نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع « نگاه انسانی شرع و قانون اساسی به حقوق بانوان » به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود.

تبیین نظریه حقوقی – نوعی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، دوازدهمین کرسی نقد خود را به تبیین نظریه حقوقی – نوعی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است.