مشخصات
 
اصل یکصد و چهارم:
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‌ها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شورا‌ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل یکصد و چهارم
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰